^
2022

Foto: Copyright Knepp Wildland

Foto: Copyright Knepp Wildland

Foto: Copyright Knepp Wildland

Velkommen TIL
Kattrup Vildnis

Et stort, vildt, naturområde på Vestsjælland.

Vi har i generationer dyrket jorden på Kattrup Gods efter konventionelle mark- og skovdriftsprincipper, men ønsker nu at sætte en ny kurs for området i respekt for stedets historie og særpræg.

Kattrup Vildnis vil i løbet af en kort årrække byde på vild natur med hjemmehørende græssende dyr på de tidligere markarealer, skove og enge, der tilsammen udgør et fantastisk naturområde. 

Kattrup Vildnis vil udgøre ca. 900 hektar ud af godsets samlede areal på 1.200 hektar. På de ca. 300 hektar udenfor hegnet, hvor vi bevarer traditionel landbrugsdrift, omlægger vi til en driftsform, der bearbejder jorden mindst mulig, og dermed lagrer mere CO2.

Beslutningen om ’vildnis’ skal ikke ses som en afvikling af vores landbrug, men derimod som en udvikling af et ekstensivt og klimavenligt landbrug, der øger biodiversiteten og optimerer mængden af jordbundet CO2.  

En meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup bliver store hjemmehørende dyr, såsom europæisk bison, elg, kronvildt, dåvildt, vildheste og vildsvin. De skal gå vildt og skabe naturpleje, der sikrer, at arealerne ikke vokser til, men derimod blomstrer og skaber liv til flora, fauna og funga.

Det er vores plan, at etableringen af Kattrup Vildnis også vil give grobund for lokal udvikling og vækst gennem bl.a. bæredygtig turisme, oplevelsesøkonomi, og lokalt fremstillede kvalitetsprodukter. Udgangspunktet for disse aktiviteter vil være i området ved traktørstedet Strids Mølle.

Velkommen til Kattrup Vildnis.

Adgang til Kattrup Vildnis

Kattrup Vildnis er under etablering, men er i princippet allerede åbent for besøgende.

Kattrup Vildnis er et privatejet område, og udgangspunktet for adgangen til naturområdet er, at der er den samme adgang for gæster, som der er i dag. 

Vi ønsker, at alle skal have adgang til unikke, personlige oplevelser i naturen, og vi opfordrer til, at man bruger naturen på en måde, så man forstyrrer mindst muligt. 

Kig forbi. Vi har allerede nu forslag til vandreture i Kattrup Vildnis, som starter ved traktørstedet Strids Mølle (Åvej 2, 4470 Svebølle), hvor der også kan parkeres. 

Kort

Som aftalt til orienteringsmøderne omkring Kattrup Vildnis offentliggøres hermed det planlagte projektområde, som der bliver ansøgt ud fra. 

Overordnet set kommer Kattrup Vildnis til at udgøre et fantastisk naturområde med en række forskellige naturtyper, fra det kuperede randmorænelandskab i det sydøstlige hjørne til lavmoseområdet ved den nordlige del af Lille Åmose.

Den planlagte hegnslinje er fastlagt på baggrund af forskellige hensyn såsom naturtypernes græsningsbehov, hegnets landskabelige påvirkning, hjortevildtets vandring uden for hegnet samt terrænets tilgængelighed.

kortet er der symboler for færiste (suppleret med klaplåger og hestevognsporte), der etableres ved de to offentlige veje igennem området. De private grusveje bliver forsynet med klaplåger til gående og porte til blandt andet godsets arbejdskørsel. Klaplåger, hestevognsporte samt færiste etableres for at sikre offentlighedens fortsatte adgang til området.

Ved spørgsmål er I velkommen til at skrive til info@kattrupvildnis.dk

Kattrup Vildnis

Tids­plan

^
2021-2022
  • Offentliggørelse af etablingen af Kattrup Vildnis
  • Orienteringsmøder
  • Baseline-undersøgelse af naturens tilstand før etablering af Kattrup Vildnis ved Århus Universitet, Danmarks Naturfrednings­forening og Dansk Ornitologisk Forening
  • Følgegruppen for Kattrup Vildnis etableres

 

  • Diverse myndigheds­godkendelser indhentes
  • Interne hegn fjernes, så dyrene har fri adgang i hele området
  • Dræn på området nedlægges, så den naturlige hydrologi reetableres
^
2023
  • Etablering af porte og færiste til Kattrup Vildnis
  • Ydre hegning af Kattrup Vildnis påbegyndes, efterår
  • Hjortevildtet i Kattrup Vildnis suppleres med andre dyr, fx elg, bison, vildheste

FAQ – Hyppigt stillede spørgsmål 

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål om Kattrup Vildnis

Hvad er formålet med Kattrup Vildnis?

Kattrup Vildnis er en anden måde at anvende jorden på. 

Kattrup Vildnis bliver et vildt naturområde, hvor store græssende dyr som bison, elge, krondyr, dådyr, råvildt, vildsvin og vildheste skaber et sammenhængende naturområde, der bidrager positivt til hele økosystemet og derved genskaber gode betingelser for flora, fauna og funga. 

Hertil kommer at vi har brug for lokal udvikling, og ikke afvikling. Vi vil derfor udvikle publikumsoplevelser, hvor udgangspunktet bliver traktørstedet Strids Mølle. 

Hvor stort bliver Kattrup Vildnis?

Kattrup Vildnis bliver som udgangspunkt på ca. 900 hektar, dvs. godt 1.350 fodboldbaner.

Er Kattrup Vildnis en ny dyrepark?

Nej. Kattrup Vildnis er en del af Kattrup Gods, hvor en del af landbrugs- og skovdriften omlægges til vild natur med hjemmehørende græssende dyr. Attraktionen er den fantastiske natur i sin helhed, hvor dyrene er en vigtig del af økosystemet.

I vil indhegne området - kan naturen ikke bare komme af sig selv?

Nej, desværre ikke. 

Før vi etablerer et yderhegn (i efteråret 2022) fjerner vi i kilometervis af interne hegn, som så skaber et stort, sammenhængende naturområde.

Vi indhegner området, da de store dyr, som skal være bag hegn, er forudsætningen for at skabe et system, hvor de græssende dyr skaber den rette naturpleje på alle årstider. 

I hvilken rækkefølge vil I tilføre dyr?

Det er svært at sige helt præcist på nuværende tidspunkt.
Vi begynder med hjortevildtet, som allerede er i området, men vildheste er et godt bud på de næste dyr i Kattrup Vildnis. 

Hvem ejer Kattrup Vildnis?

Det gør Iben og Anders Møller, som har ejet Kattrup Gods siden 2007. De er 4. generation på godset.   

Findes der lignende områder som Kattrup Vildnis?

Ja. I England er der Knepp Castle Estate, som påbegyndte deres forvildningsproces for 20 år siden, og de har været en inspiration for Kattrup Vildnis.
Knepp er forvandlet til et naturområde, der summer af liv i alle dele af økosystemet ved at give kontrollen tilbage til naturen og lade store græssende dyr som vildheste, krondyr, dåvildt og grise varetage naturplejen.

Hvem skal føre tilsyn med dyrene?

Det er Kattrup Vildnis der har ansvaret for dyrene på området. 

Vores fokus er, at de dyr vi har i området trives. Kattrup Gods er, som alle andre landbrug, underlagt myndighedskontrol. 

Vil der være jagt i Kattrup Vildnis?

Ja. Vi vil regulere antallet af dyr løbende, så vi sikrer, at populationen ikke bliver for stor. De dyr der nedlægges i området, vil indgå i produktionen af højkvalitetsprodukter fra traktørstedet Strids Mølle.

Hvor mange dyr, fx elge og visenter, skal der være af de enkelte arter på området?

Princippet i Kattrup Vildnis er, at vi har en konservativ tilgang til antallet af dyr. Det vigtigste er, at de dyr vi har i området trives. 

Vi begynder med en hjortevildt-bestand, og gradvis indfører vi flere dyrearter. Hvilke arter der kommer først ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Må man stadig ride på Kattrups område?

Ja, det må man gerne, men når vi får vildheste i Kattrup Vildnis, så vil der kun være adgang til at ride i Kattrup Vildnis for voksne og erfarne ryttere. Vi er – i god tid – i konstruktiv dialog med de lokale hesteejere om, hvordan reglerne for området bliver udformet. 

Behøver man reelt elge og visenter, de findes ikke på Sjælland i dag? Kunne man ikke nøjes med græssende køer?

Ja, vi behøver de store vilde hjemmehørende dyr, da de er en meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup. Europæisk bison, elg, kronvildt, dåvildt, vildheste og vildsvin har alle forskellige egenskaber, men fælles er, at de skal gå og skabe naturplejen, der sikrer, at vores arealer ikke vokser til, men derimod blomstrer og skaber liv til fugle og insekter.

Kontakt

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, når der sker nyt, men har du spørgsmål
eller kommentarer, så kan du skrive til Kattrup Vildnis på info@kattrupvildnis.dk